Privacyverklaring WEA Groep

Introductie

WEA vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via www.werkenbij.wea.nl verzamelt WEA informatie (persoonsgegevens, CV motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door WEA op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat WEA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop WEA de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van WEA.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan WEA worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door WEA gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. WEA verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van WEA zijn:

  • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij WEA;
  • de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van WEA;
  • contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt; en WEA kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten

WEA verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via www.werkenbij.wea.nl of andere wervingswebsites zoals Indeed. WEA verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

WEA verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt WEA hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan WEA verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan WEA om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door WEA worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

WEA kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan WEA leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

WEA verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. WEA kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

WEA bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert WEA de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen en of afronden van de sollicitatieprocedure. WEA informeert de sollicitanten hierover per mail. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd.

Beveiliging

WEA maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. WEA heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. WEA tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van WEA die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van WEA. WEA-personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van WEA bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. WEA zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. WEA waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens WEA gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Contact

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij WEA of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring of over de manier waarop WEA gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: werken@wea.nl.